cz_hlavni_katalog_2021

LABOR-KOMPLET s.r.o www.laborkomplet.cz info@laborkomplet.cz 1 Vážení obchodní přátelé, představujeme Vám nový katalog laboratorních přístrojů a laboratorní techniky, laboratorních pomůcek, laboratorního skla, porcelánu a širokého rozsahu drobných laboratorních potřeb a laboratorního nábytku. V části laboratorních digestoří a laboratorního nábytku jsme rozšířili naše výrobní portfolio o digestoře vyrobené z polypropylenu, PVC a kompaktních desek. Laboratorní nábytek vyrábíme dle specifikace a potřeb uživatelů z laminovaných dřevotřískových desek, HPL, kompaktních desek, PP, PVC popřípadě z různých sendvičových materiálů s vybavením bezpečnostními skříněmi, bezpečnostními sprchami a ostatním příslušenstvím nezbytným v každé laboratoři. Katalog je rozšířen na 400 stran s širokým výběrem nových typů a modelů laboratorních přístrojů. Doufáme, že Vás naše nabídka a katalog zaujme a bude se Vám líbit. Přehled sortimentu naleznete také na našich webových stránkách www.laborkomplet.cz „Labor-Komplet... Vaše kompletní laboratoř“ Ladislav Brukner Jitka Křížová Ladislav Brukner ml. Ceny jsou platné k 1.9.2020 bez DPH. ÚVOD

LABOR-KOMPLET s.r.o 2 www.laborkomplet.cz info@laborkomplet.cz CERTIFIKÁTY Laboratorní nábytek LK je vyráběn dle obecně uznávaných a platných standardů v oblasti laboratorního nábytku a laboratorních digestoří. Při výrobě je kladen důraz zejména na vysokou kvalitu finálního výrobku, a to jak v celkovém estetickém, tak i funkčním pojetí. Kvalita řemeslné práce vysoké úrovně je prováděna za použití všech dostupných moderních technologií. Cit pro detail výrobku a individuální řešení specifických problémů při realizaci konkrétní zakázky je samozřejmostí. Kvalita vyráběných produktů je deklarována níže uvedenými certifikáty. Ceny jsou platné k 1.9.2020 bez DPH. CERTIFIKÁTY

LABOR-KOMPLET s.r.o www.laborkomplet.cz info@laborkomplet.cz 3 Ceny jsou platné k 1.9.2020 bez DPH. OBRÁZKY

LABOR-KOMPLET s.r.o 4 www.laborkomplet.cz info@laborkomplet.cz Ceny jsou platné k 1.9.2020 bez DPH. OBRÁZKY

LABOR-KOMPLET s.r.o www.laborkomplet.cz info@laborkomplet.cz 5 Ceny jsou platné k 1.9.2020 bez DPH. OBRÁZKY

LABOR-KOMPLET s.r.o 6 www.laborkomplet.cz info@laborkomplet.cz 20. BEZPEČNOSTNÍ SKŘÍNĚ A NÁDOBY 40. DÁVKOVÁNÍ KAPALIN Bezpečnostní skříně Asecos Bezpečnostní nádoby Dávkovače a pipetovací nástavce Mikropipety 10. NÁBYTEK Laboratorní digestoře Laboratorní nábytek Kameninové výlevky Speciální nábytek Celonerezový nábytek Židle 31. PŘÍSTROJE PRO OHŘEV A CHLAZENÍ Chladící zařízení Pece Sterilizátory Inkubátory a klimatizační komory Topné desky Vodní a olejové lázně 32. PŘÍSTROJE PRO MECHANICKÉ OPERACE Magnetická míchadla Hřídelová míchadla Třepačky Drtiče a mlýny Prosévačky a síta Ultrazvukové lázně 33. MĚŘENÍ FYZIKÁLNÍCH VELIČIN Areometry Teploměry Vlhkoměry pH metry Konduktometry Oxymetry Váhy Mikroskopy Ceny jsou platné k 1.9.2020 bez DPH. STRUČNÝ OBSAH

LABOR-KOMPLET s.r.o www.laborkomplet.cz info@laborkomplet.cz 7 50. SKLO, PORCELÁN A KERAMIKA 60. PLASTY A TEFLON 70. LABORATORNÍ POMŮCKY 70. HYGIENA, OCHRANA A BEZPEČNOST PŘI PRÁCI Laboratorní sklo Mikroskla Laboratorní porcelán Laboratorní keramika Plastové a teflonové nádobí Plasty pro laboratoře Drobné pomůcky Filtrační papíry a zařízení Potřeby pro lékárny Ochranné pomůcky Desinfekční prostředky Bezpečnostní sprchy Bakteriocidní lampy Ceny jsou platné k 1.9.2020 bez DPH. STRUČNÝ OBSAH

LABOR-KOMPLET s.r.o 8 www.laborkomplet.cz info@laborkomplet.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti LABOR-KOMPLET s.r.o, se sídlem Hlivická 416/24, 181 00, Praha 8, IČO: 25781057, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69651 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. 1.2. Kupujícím je buď spotřebitel (dále jen „spotřebitel“ nebo „kupující-spotřebitel“), nebo podnikatel (dále jen „podnikatel“ nebo „kupující-podnikatel“). Je-li dále používán pojem kupující, rozumí se jím jak kupující-spotřebitel, tak kupující-podnikatel s výjimkou čl. 7 a čl. 8 těchto obchodních podmínek. 1.3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. 1.4. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí každá osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvu nebo s ním jinak jedná v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro vyloučení pochybností kupující uvedením IČO prohlašuje, že s prodávajícím jedná jako podnikatel. 1.5. Veškeré zboží dodávané prodávajícím je určeno pro laboratorní účely. Kupující tímto ve smyslu ustanovení § 5 občanského zákoníku prohlašuje, že disponuje vhodnými znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro práci s nakupovanými předměty a je seznámen se zásadami běžné laboratorní praxe. 1.6. Jakékoliv jiné obchodní podmínky nejsou pro dodavatele závazné, a to ani v případě, že jsou součástí objednávky odběratele. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 1.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez předchozího oznámení. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 1.9. Obchodní podmínky jsou přístupné na internetových stránkách www.laborkomplet.cz nebo www.laboratorni-potreby.cz . 2. Internetový obchod a uživatelský účet 2.1. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách umístěných na internetové adrese www.laborkomplet.cz nebo www.laboratornipotreby.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 2.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu neoprávněným osobám. 2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 3. Uzavření kupní smlouvy 3.1. Prezentace zboží v katalogu nebo jiných nabídkových materiálech prodávajícího včetně prezentace zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně katalogového čísla zboží a uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou po přidání do nákupního košíku uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Webové rozhraní obchodu obsahuje informaci o výši manipulačního poplatku a způsobu jeho účtování. K ceně zboží mohou být účtovány náklady na dodání zboží dle čl. 4.2. obchodních podmínek. 3.3. Pro objednání zboží prostřednictvímwebového rozhraní obchodu vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 3.3.3. závaznosti těchto obchodních podmínek (dále společně jen jako „e-objednávka“). 3.4. E-objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy (neodvolatelnou nabídkou). Odesláním eshopové objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. 3.5. Před odesláním eshopové objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do eshopové objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do E-objednávky. E-objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v e-objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení eshopové objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v e-objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení není akceptací nabídky ve smyslu čl. 3.7. obchodních podmínek, prodávající tímto pouze potvrzuje, že e-objednávku kupujícího obdržel. 3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru eshopové objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení eshopové objednávky. 3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím eshopové objednávky (akceptací), přijetí eshopové objednávky zašle prodávající kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího. 3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 3.9. Prodávající přijímá objednávky od kupujícího-podnikatele i prostřednictvím elektronické pošty, pošty, faxu na adresy uvedené na webové stránce (dále jen „objednávka“) Telefonická nebo ústní objednávka je akceptována pouze ve výjimečných případech. 3.10. Objednávka musí obsahovat řádnou identifikaci kupujícího (obchodní firma, název nebo jméno a příjmení, adresa sídla, místa podnikání, IČO, DIČ), jednoznačné určení zboží zpravidla odkazem na příslušné katalogové číslo zboží, množství objednávaného zboží, způsob dopravy, jméno a kontaktní údaje osoby oprávněné k převzetí zboží, přesné místo dodání. 3.11. Pro objednávku platí čl. 3.4., 3.6. a 3.7. obchodních podmínek obdobně. Prodávající může objednávku přijmout také dodáním objednaného zboží kupujícímu. 4. Cena zboží a platební podmínky 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího (pouze po předchozí dohodě); 4.1.2. v hotovosti na dobírku; 4.1.3. předem bezhotovostně na účet prodávajícího; 4.1.4. na fakturu se splatností (pouze pro vybrané subjekty při splnění podmínek); 4.1.5. jiným způsobem specifikovaným v kupní smlouvě. 4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Při dodání zboží v hodnotě do 5000,- Kč bez DPH bude kupujícímu účtován poplatek 125,- Kč bez DHP při platbě převodním příkazem, 150 Kč bez DPH při platbě dobírkou. Poplatek zahrnuje náklady spojené s přepravou, manipulací a balením zboží. Při dodávkách rozměrného či těžkého zboží (objemné přístroje apod.), při dodávkách zboží vyžadující speciální režim transportu nebo při dodávkách zboží mimo území České republiky popř. pokud to povaha či množství zboží vyžadují, budou účtovány náklady spojené s dodáním zboží dle dohody prodávajícího s kupujícím. 4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 4.4. V případě bezhotovostní platby předem je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li uvedeno jinak. 4.5. Faktury vystavené prodávajícím jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak. 4.6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 4.7. Při nedodržení lhůty splatnosti faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do jejího úplného zaplacení. 4.8. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li výslovně sjednáno jinak. 4.9. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 4.10. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky proti pohledávce prodávajícího na úhradu kupní ceny. Ceny jsou platné k 1.9.2020 bez DPH. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

LABOR-KOMPLET s.r.o www.laborkomplet.cz info@laborkomplet.cz 9 5. Odstoupení od kupní smlouvy 5.1. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Náklady spojené s navrácením zboží se rozumí i další náklady prodávajícího spojené s navrácením zboží kupujícím-spotřebitelem. 5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího-spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího-spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím-spotřebitelem již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. 5.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 5.7. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar. 6. Přeprava a dodání zboží 6.1. Dodací lhůta je odvislá od dostupnosti zboží na skladě, druhu zboží, případně dodací lhůtě dodavatelů nebo výrobců prodávajícího. Dodací lhůta je zpravidla 1-8 týdnů. V případě delší dodací lhůty, která může být i několik měsíců, bude kupující o termínu dodávky informován. Kupující bere na vědomí, že termín dodání zboží je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnému datu dodání zboží. 6.2. Prodávající je oprávněn dodat zboží ve více samostatných dodávkách, kupní cena se hradí za každou z těchto dodávek samostatně, není-li dohodnuto jinak. 6.3. Není-li sjednáno jinak, je místem plnění (dodání) provozovna prodávajícího. Adresa provozovny prodávajícího: LABOR-KOMPLET s.r.o, Mladoboleslavská 419, 277 32 Byšice. 6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 6.5. Součástí dodávky není instalace zboží, není-li sjednáno jinak. 6.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně prokazatelným způsobem oznámit přepravci. 7. Práva spotřebitele z vadného plnění a ze záruky 7.1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího-spotřebitele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Čl. 7.1.-7.11. obchodních podmínek se týkají pouze kupujícího-spotřebitele. 7.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal: 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 7.2.4. je zboží v odpovídajícímmnožství, míře nebo hmotnosti a 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 7.3. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. 7.4. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít zavazuje se prodávající, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka). Není-li stanoveno jinak, použijí se pro práva ze záruky a jejich uplatnění ustanovení o uplatnění práv z vadného plnění. 7.5. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží a dále za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou a neodborným nebo nešetrným zacházením se zbožím jakož i užíváním zboží v rozporu s obecně známými zásadami laboratorní praxe. 7.6. Prodávající neodpovídá za vhodnost vybraného zboží k požadovaným účelům, nebyl-li účel výslovně uveden v kupní smlouvě. 7.7. Požádá-li o to spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. 7.8. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího způsobem popsaným v čl. 8.7. a čl. 8.8. obchodních podmínek. Je-li však v potvrzení dle čl. 7.7. obchodních podmínek uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 7.9. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v čl. 7.2. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 7.10. Prodávající rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů, ve složitých případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. 7.11. Je-li reklamace oprávněná, náleží kupujícímu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva, uplatní-li nárok na náhradu těchto nákladů v zákonné lhůtě. 8. Práva podnikatele z vadného plnění a ze záruky 8.1. Čl. 8.1-8.15 obchodních podmínek se týkají pouze kupujícího-podnikatele. 8.2. Prodávající odpovídá za vady zboží, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího, přičemž řádně oznámené vady, za něž je prodávající odpovědný, budou odstraněny způsobem, který prodávající uzná za vhodný a účelný a to zejm. dodáním nového zboží bez vad, odstraněním vady opravou nebo poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny. Ustanovení § 2106 až § 2107 občanského zákoníku se nepoužije. 8.3. Při převzetí zboží je kupující povinen provést kontrolu dodaného zboží a porovnat s údaji na dodacím listu nebo faktuře. Jestliže při kontrole zjistí vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. U zboží dopraveného prodávajícím přímo na místě při předávání dodávky. U poštovních zásilek a zboží dopraveného zásilkovou službou nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Pokud tak prodávající neučiní, právo na odstranění vad zaniká. Kupující není oprávněn odmítnout přijetí dodávky ani její část z důvodu chybějícího zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí zboží. 8.4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním, za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou a neodborným nebo nešetrným zacházením se zbožím jakož i užíváním zboží v rozporu s obecně známými zásadami laboratorní praxe. Ceny jsou platné k 1.9.2020 bez DPH. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

LABOR-KOMPLET s.r.o 10 www.laborkomplet.cz info@laborkomplet.cz 8.5. Prodávající neodpovídá za vhodnost vybraného zboží k požadovaným účelům, nebyl-li účel výslovně uveden v kupní smlouvě. 8.6. Poskytuje-li prodávající záruku za jakost k některým druhům zboží, zavazuje se, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční podmínky mohou být uvedeny v záručním listě. Záruční doba může být uvedena na dodacím listu nebo obalu zboží. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží. 8.7. Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou prostřednictvím elektronické adresy info@laborkomplet.cz . nebo poštou na adresu PROVOZOVNY prodávajícího, s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury a jména osoby odpovědné ze strany kupujícího za vyřízení reklamace. 8.8. Kupující je povinen reklamované zboží předat dekontaminované a vyčištěné, pokud možno v originálním obalu nebo v obalu funkčně plně nahrazujícím původní balení. Reklamované zboží musí provázet prohlášení o dekontaminaci, které je k vyžádání u prodávajícího. S reklamovaným zbožím je vždy nutno předat doklad o zakoupení zboží. Místem reklamace je provozovna prodávajícího, není-li stanoveno jinak. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 8.9. O výsledku reklamace je kupující informován nejpozději do 2 týdnů od převzetí zboží k vyřízení reklamace, v případě nutnosti posouzení vad zboží výrobcem obvykle do 4 týdnů. 8.10. V případě, že je reklamace oprávněná, je prodávající povinen dle své volby vadné zboží vyměnit nebo opravit. 8.11. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená vada nebo půjde o závadu nespadající do záruky) je kupující povinen uhradit náklady vynaložené na přepravu a prohlídku, případně opravu reklamovaného zboží. 8.12. Záruka se nevztahuje na vady popsané v čl. 8.4 těchto obchodních podmínek. 8.13. Záruční doba počíná běžet od odevzdání věci kupujícímu. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění oprávněné reklamace do doby, kdy byl kupující povinen reklamované zboží převzít. 8.14. Záruční podmínky jsou pro prodávajícího závazné pouze v případě, že kupující není v prodlení se zaplacením kupní ceny. 8.15. Odpovědnost prodávajícího za újmu prokazatelně způsobenou dodaným zbožím je omezena do výše částky rovnající se uhrazené kupní ceně za toto zboží. Kupující s tímto omezením náhrady újmy výslovně souhlasí. 9. Ochrana osobních dat zákazníků 9.1. Společnost LABOR-KOMPLET s.r.o. prohlašuje, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 známým jako GDPR (v textu dále jako Nařízení). 9.2. Zpracování osobních údajů u služeb www.laboratorni-potreby.cz – e-shop je zákonné a probíhá na základě právního důvodu z titulu plnění smlouvy. Tím je zaručena zákonnost zpracování osobních údajů. Pro tento účel zpracování nepotřebujeme souhlas subjektu údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v tomto rozsahu: Jméno a příjmení Adresa Telefon E-mailová adresa 9.3. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání služby. Po skončení toho zákonného důvodu jsou údaje na uživatelském účtu anonymizovány. Výjimkou je pouze případ, kdy má pro další zpracování osobních údajů společnost Labor-Komplet s.r.o. oprávněný zájem. 9.4. Osobní údaje neposkytujeme žádným třetím subjektům. Výjimkou jsou pouze situace, kdy je předání osobních údajů nutné pro plnění smlouvy. 9.5. Kromě zmíněných osobních údajů zpracováváme provozní a lokalizační záznamy, a to na základě zákonného důvodu plnění právních povinností, které nám ukládá § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). 10. Ukládání cookies 10.1. Použitím webového rozhraní obchodu souhlasí kupující s ukládáním souborů cookies na zařízení použité k přístupu k tomuto rozhraní. 11. Závěrečná ustanovení 11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, sjednávají smluvní strany, že vztah se řídí českým právem. V případě sporů vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek je dána místní příslušnost obecného soudu podle sídla prodávajícího. 11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 11.3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících-spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@laborkomplet.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Se stížností se lze obrátit i na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru. 11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: Mladoboleslavská 419, Byšice, 277 32, adresa elektronické pošty: info@laborkomplet.cz , telefon: +420 233 556 106 nebo +420 233 541 066. 11.5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018 a nahrazují v plném rozsahu veškeré dřívější obchodní podmínky prodávajícího. Ceny jsou platné k 1.9.2020 bez DPH. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

10. Nábytek 10 Digestoře Laboratorní nábytek Kameninové výlevky Speciální nábytek Celonerezový nábytek Židle

LABOR-KOMPLET s.r.o 12 www.laborkomplet.cz info@laborkomplet.cz Poznámky: NÁBYTEK NÁBYTEK

LABOR-KOMPLET s.r.o www.laborkomplet.cz info@laborkomplet.cz 13 PRACOVNÍ PLOCHY DIGESTOŘÍ A LABORATORNÍCH STOLŮ PRACOVNÍ PLOCHY 1. Kyselinoodolná keramická dlažba 2. Technická keramika bez zvýšeného okraje 3. Umělý kámen 4. Postforming Kyselinoodolná keramická dlažba zůstává i nadále nejrozšířenější pracovní plochou používanou v laboratorním prostředí. Předností kyselinoodolné keramické dlažby je její mechanická odolnost, tvrdost, odolnost proti otěru, odolnost proti nárazu a chemická odolnost proti většině běžně používaných chemických látek v laboratořích. Kyselinoodolná keramická dlažba je lepena celoplošně na podkladovou desku a následně spárována vysoce chemicky odolnou spárovací hmotou. Velikost jednotlivých dlaždic je zpravidla 300 x 300 x 9mm, kdy zmiňovaným nalepením na nosnou konstrukční desku dosáhneme výsledné síly pracovní desky 28 - 30 mm dle konkrétní síly použitých dlaždic a množství použité lepící hmoty. Chemicky odolná spárovací hmota je odolná kyselinám i zásadám. Její výsledná tvrdost zaručuje výtečnou mechanickou odolnost pracovní desky. Teplotní odolnost odpovídá odolnosti keramické dlažby samotné. Nevýhodou pracovních ploch vyrobených z dlažby obecně, je jejich obtížné čistění v místě spár mezi jednotlivými dlaždicemi a není tudíž vhodná pro pracoviště s požadavkem na bezespárovou pracovní desku s jednoduchou údržbou. Přes výše zmíněné stinné stránky je stále pro svou ekonomickou výhodnost a dostupnost nejpoužívanějšímmateriálem používaným na pracovní desky ve všech typech laboratoří. Technická keramika bez zvýšeného okraje je vhodnýmmateriálem pro pracovní desky používané v laboratorním prostředí, kde je kladen důraz na snadnou údržbu desek v laboratorních digestořích i na laboratorních stolech, při zachování chemické, teplotní a mechanické odolnosti. Úplnou bezespárovost jsme schopni zaručit do velikosti pracovní desky cca 1200 mm, kdy vytvoříme bezespárovou pracovní plochu bez zvýšeného okraje. Při použití na delších pracovních plochách je nutno počítat s přechodovými spárami mezi jednotlivými deskami v šíři 3 - 5 mm. Spáry jsou chemicky odolné kyselinám i zásadám, její výsledná tvrdost zaručuje výtečnou mechanickou a teplotní odolnost. Umělý kámen je kompaktní, tvrdý, neporézní, kompozitní výrobek tvořený anorganickými, leštitelnými granuláty, k sobě kompaktně spojenými. Obsah přírodních složek v umělém kameni tvoří více než 90 % hmoty výrobku. Vzhledem k použitým surovinám a technologii výroby, dosahuje umělý kámen výborných vlastností zejména díky své pevnosti a kompaktnosti. Pracovní desky z umělého kámene používané v laboratorním prostředí jsou vyráběny z tříděných křemičitých písků. Hlavním znakem je jemná textura povrchu, dosahovaná pevnost a nenasákavost. Desky z umělého kamene jsou vhodné do pracovních míst s požadavkem na snadnou údržbu bez zvýšeného okraje desky. Umělý kámen není odolný silným kyselinám ani zásadám. Postformingové pracovní desky využíváme v místech, kde není kladen vysoký důraz na vysokou chemickou odolnost a zároveň je požadována nižší cena v porovnání s klasickými laboratorními povrchy. Jádro postformingové pracovní desky je tvořeno lisovanou dřevotřískovou hmotou, vrchní vrstva pracovní desky je tvořena vrstvou HPL (high presure laminate) v síle 0,4 - 0,8 mm. Jedná se o pracovní plochu používanou v suchém laboratorním prostředí bez zvýšené chemické a teplotní zátěže. NÁBYTEK NÁBYTEK

LABOR-KOMPLET s.r.o 14 www.laborkomplet.cz info@laborkomplet.cz PRACOVNÍ PLOCHY DIGESTOŘÍ A LABORATORNÍCH STOLŮ 5. Polypropylen 6. Nerez 7. Kompaktní desky s chemickou odolností 8. Celokeramické desky 9. Skleněné pracovní plochy Polypropylen (PP) se vyznačuje výtečnou chemickou odolností, zejména vhodné je použití pro pracovní místa, kde je jednoznačně vyžadována vysoká chemická odolnost proti kyselinám a louhům například kyselině fluorovodíkové. Nevýhodu je však velmi špatná mechanická a tepelná odolnost, kdy při vysokých teplotách dochází k destrukci materiálu. Polypropylen je však vhodný do míst kde pracovní činnosti nepředpokládají poškození pracovní desky abrazivy nebo jinými tvrdými materiály. Použití polypropylenu se neomezuje jen na pracovní desky laboratorních stolů, ale je používán na pracovní plochy a vyložení vnitřního pracovního prostoru laboratorních digestoří. Nerezové výrobky jsou vyráběny z ušlechtilé oceli Cr NI 18/10 pro potravinářské účely typu (AISI 304), pro chemické účely se zvýšenou odolností typu (AISI 316). Nerezové pracovní plochy jsou díky své snadné údržbě vhodné do pracovních míst kde se předpokládá pravidelné namáhání vlhkostí či vodou a je striktně vyžadována snadná údržba a čištění pracovního povrchu. Kompaktní desky s chemickou odolností jsou v dnešní době jedním z nejpoužívanějších materiálů jako laboratorní pracovní desky a vyložení vnitřního prostoru laboratorních digestoří. Vysoká odolnost vůči agresivním chemikáliím, dobrá mechanická odolnost, dobrá odolnost vůči teplotám, hygienická nezávadnost a nenasákavost předurčuje tyto materiály pro široké použití nejen v laboratorním prostředí. Celokeramické desky jsou bezesporu nejvyšší třídou pracovních ploch. Celokeramické desky jsou zpravidla zakončeny zvýšeným okrajem po celém jejím obvodu. Zvýšený okraj zabraňuje úniku nahodile rozlitých tekutin do spodní části stolu nebo do spodní části laboratorních digestoří a dále na podlahu. Celokeramické desky jsou vyrobeny z kvalitní vypalované keramiky, kompozitního materiálu s dokonalým zakončením v každém detailu. Výhodou celokeramických desek je vynikající odolnost vůči působení vysokých teplot, agresivních kyselin a louhů (kromě kyseliny fluorovodíkové), úplná nenasákovost, výtečná odolnost proti mechanickému poškození a případným nárazům. Velmi snadná údržba a snadné a efektivní čištění je zajištěno velmi hladkým a bezespárovým povrchem schopným uspokojit vysoké hygienické požadavky pracovních ploch. Pracovní plochy vyrobené ze skla jsou vhodným řešením do pracovních prostředí, kde je vyžadována jak čistota pracovních ploch tak snadná omyvatelnost a odolnost zejména vůči barvivům. Pracovní desky ze skla jsou v zásadě jediným řešením pro práci s různým typem barviv, kdy odstranění z jiných materiálů je prakticky nemožné nebo jen velmi nedokonalé, a to i za pomoci agresivních čistících přípravků. NÁBYTEK NÁBYTEK

LABOR-KOMPLET s.r.o www.laborkomplet.cz info@laborkomplet.cz 15 LABORATORNÍ DIGESTOŘE LK 1901 LAMINO LABORATORNÍ DIGESTOŘE LK 1901 jsou certifikovány dle ČSN EN 14175 a jsou navrhovány a vyráběny vždy s maximálním ohledem na pracovní činnosti prováděné v jejím pracovním prostoru. Dle typu a velikosti laboratorní digestoře je možné zabudovat do laboratorní digestoře přívody s koncovkami pro používaná media (obvyklé vybavení nebo jejich kombinace: studená voda s odpadem, zemní plyn, stačený vzduch, argon, dusík, demineralizovaná voda). Dalšími vhodnými doplňky bývají kameninové výlevky s hladinovým odsáváním, nerezové mříže pro variabilní uchycení laboratorních držáků a armatur, váhové moduly pro umístění předvážek, záchytné vany a police pro odkládání nejčastěji používaných chemických látek. Prvotním kritériem pro výběr vhodného typu laboratorní digestoře bývá zpravidla velikost poskytnutého prostoru pro umístění digestoře na konkrétním pracovišti. Velikosti dodávaných laboratorních digestoří se odvíjí od závazné normy ČSN EN 14175-2 kdy preferovanými standardními typově vyráběnými velikostmi laboratorních digestoří jsou šíře 1200 a 1500 mm. Nejmenší standardně vyráběná šíře laboratorní digestoře je 900 mm vhodná pro pracoviště s omezeným prostorem nebo pro školní kabinety a učebny. Digestoře menších rozměrů je samozřejmě možno vyrobit, ale šíře pracovního prostoru již neposkytuje dostatečný prostor pro pohodlnou a komfortní práci. U větších velikostí digestoří hovoříme zpravidla o velikostech 1800, 2100 a 2500 mm s preferovaným šířkovým a hloubkovým skokem 100 mm. Korpus digestoří LK1901 je vyroben z laminovaných desek jednoplášťové nebo dvouplášťové konstrukce. Nespornou a jednoznačnou výhodou jednoplášťového provedení laboratorních digestoří LK1901 je dostatečně velký volný prostor v celé šíři laboratorní digestoře – tzn. boční sloupky nikterak neubírají pracovní prostor a je možno plně využít volné pracovní pole v celé šíři pracovniho prostoru. Tento fakt je velmi důležitým a klíčovým faktorem v případech, kdy je nutno do laboratorní digestoře umístit rozměrný laboratorní přístroj, který vzhledem ke své velikosti není možné umístit do jakékoliv laboratorní digestoře která má zúženou šíři před samotným vnitřním pracovním prostorem. Jednoplášťové či dvouplášťové provedení? Jak již bylo řečeno, velikost volného prostoru u jednoplášťového provedení laboratorních digestoří LK1901 je jednoznačnou výhodou. U dvouplášťového provedení dochází sice k zúžení pracovního prostoru, na oplátku jsou však v bočních stěnách umístěna odsávací místa, která zaručují okamžité odsávání nebezpečných látek, a to i při velmi nízkém odtahu ventilátoru resp. nízkém výkonu vzduchotechniky. Bezpečnostní okno je vertikálně posuvné s možností aretace v jakékoliv jeho poloze. Provozní otevření bezpečnostního okna je variabilní ve směru posunu okenního rámu. Maximální pozice provozního otevření je cca 500 mm nad pracovní plochou. Bezpečnostní okno je vybaveno blokovacím systémem, který na hranici provozního otevření (cca 500 mm nad pracovní plochou), znemožní bez dalšího zásahu obsluhy, posunutí okna do vyšší polohy nad 500 mm. Bezpečnostní systém zavěšení okenního rámu zajišťuje při nahodilém poškození zavěšení rámu, jeho účinnou blokaci a předcházení úrazu pádem bezpečnostního okna na pracovní plochu a případnou obsluhu digestoře. Výška pracovní plochy je cca 900 mm (dle výšky pracovní desky) při standardním provedení laboratorních digestoří. U snížených verzí se jedná o výšku 720 - 780 mm a vstupních digestoří s výškou pracovní plochy ve výši podlahy 0 mm. Čelní horizontální a vertikální médiové panely - na přední straně laboratorních digestoří LK1901 v médiových panelech jsou umístěny elektrické zásuvky 230V, 400V, vypínače, řídící a ovládací jednotky a ovládání kohoutů jednotlivých médií (variabilní). Počet a jejich umístění je variabilní, stejně jako umístění kohoutů pro média v pracovním prostoru. NÁBYTEK NÁBYTEK

LABOR-KOMPLET s.r.o 16 www.laborkomplet.cz info@laborkomplet.cz LABORATORNÍ DIGESTOŘE LK 1901 LAMINO Osvětlení pracovního prostoru je standardním vybavením každé laboratorní digestoře LK1901 ve všech verzích, typech a velikostech. Osvětlení je umístěno mimo pracovní prostor laboratorní digestoře. Dle velikosti digestoře je osvětlení zajištěno zdrojem 2x18W, 4x18W, 2x36W nebo 4x36W. Dokonalé odsávání pracovního prostoru laboratorní digestoře a ochranu obsluhy před škodlivými výpary, je zaručeno konstrukcí a digestoře a umístění odsávacích průduchů a štěrbin. Kvalita konstrukce odsávání je zaručena certifikátem laboratorní digestoře dle ČSN EN 14175. Odsávání laboratorních digestoří je zajišťováno buď centrální vzduchotechnikou nebo kvalitním ventilátorem, který může být součástí těla laboratorní digestoře nebo umístěn zcela mimo něj. Standardně ventilátor není součástí digestoře. Odsávací otvory a štěrbiny mohou být zakončeny plastovými ventilačními mřížkami, nerezovými mřížkami popř. kameninovými mechanicky uzavíratelnými dvířky. Odsávací otvory a štěrbiny jsou umístěny rovnoměrně ve spodní části, kde dochází k odsávání těžkých par, vrchní části pracovního prostoru pro odsávání par lehkých. Laboratorní kohouty na vodu, plyn a ostatní media včetně technických plynů jsou povrchově upraveny pro chemicky náročné agresivní prostředí. Pro komfortní a bezpečnou práci při ovládání kohoutů jsou digestoře standardně osazeny laboratorními kohouty s dálkovým ovládáním, kdy vývod kohoutu zůstává na zadní (popř. boční) stěně pracovního prostoru, ale samotné ovládání je umístěno na předním (bočním) panelu digestoře. Spodní část digestoře je koncipována pro využití jako příruční ukládací prostor pro menší množství chemikálií. Typy spodních skříněk jsou variabilní. Je možno zvolit jak typy bezpečnostních skříněk s certifikovanou požární odolností dle ČSN EN14470 pro skladování hořlavých látek, tak bezpečnostní skřínky určené pro skladování kyselin a louhů, tak skřínky kovové, skřínky se záchytnými vanami, skřínky celoplastové nebo skřínky z lamina. Všechny typy spodních skříněk je možno připojit na vzduchotechniku digestoře nebo zhotovit samostatný na digestoři zcela nezávislý odtah spodní ukládací skřínky. Filtrační zařízení - výstupní čistota odsávaného vzduchu z pracovního prostoru do vnějšího nebo vnitřního prostoru, je zajištěna filtrační kazetou pro zachycení všech zdraví škodlivých a nebezpečných látek. Ceny jednotlivých filtračních kazet Vám zašleme dle konkrétní specifikace. Pro navržení vhodného typu filtrační kazety je třeba specifikovat: množství a koncentraci látek obsažených v odsávané vzdušině za časovou jednotku, frekvenci práce, teplotu při pracovní činnosti. Filtrační kazety nejsou standardním vybavením laboratorních digestoří. Pracovní prostor (boční a zadní plocha) laboratorní digestoře je vystaven extrémnímu působení chemických látek, které jsou obsaženy v odsávaném vzduchu. Z tohoto důvodu je vhodné i vnitřní stěny digestoře chránit materiály, které jsou odolné na konkrétní chemické látky s kterými se bude v digestoři pracovat či manipulovat. Rozměry pracovního prostoru uvádíme vždy bez obkladů a dokončovacích prvků. Pracovní plochy laboratorních digestoří jsou vyráběny bezespárových nebo spárových verzích. Výběr vhodné pracovní plochy závisí na konkrétních pracovních činnostech prováděných v laboratorní digestoři, používaných látek, frekvence práce a požadavkem na snadné čištění a údržbu pracovní plochy. Výšku pracovní plochy uvádíme bez obkladů nebo dokončovacích prvků. Technický popis jednotlivých materiálu používaných pro laboratorní pracovní plochy naleznete na předchozích stránkách. Rádi Vám poskytneme testovací vzorky materiálů pro otestování jejich chemické, mechanické a teplotní odolnosti ve Vašem provozu. Testovací vzorky jsou určeny k destrukci a není třeba je vracet. NÁBYTEK NÁBYTEK

LABOR-KOMPLET s.r.o www.laborkomplet.cz info@laborkomplet.cz 17 LABORATORNÍ DIGESTOŘE LK 1901 LAMINO - certifikace dle ČSN EN 14175 - spodní skřínky jako součást laboratorní digestoře - korpus digestoře vyroben z laminovaných desek - standardní výška pracovní plochy 900 mm - digestoř je vybavena vždy s maximálním ohledem pro konkrétní pracovní činnosti - jednoplášťové provedení – maximálně využitelný, dostatečně velký prostor v celé šíři vstupu do pracovního prostoru digestoře - bezpečnostní okno vertikálně posuvné, stavitelné v každé jeho pozici - blokovací systém součástí bezpečnostního okna - integrovaný bezpečnostní systém zavěšení okenního rámu - osvětlení je umístěno zcela mimo vnitřní pracovní prostor digestoře - volitelné barevné provedení - zakončení digestoře přírubou pro napojení na vzduchotechniku (D=200mm) - označení digestoře v souladu s ČSN EN 14175-2 - osvětlení vnitřního pracovního prostoru digestoře - vypínač osvětlení pracovního prostoru - spodní odsávání pracovního prostoru - horní odsávání pracovního prostoru - vertikálně posuvné okno s bezpečnostním sklem - 2x spodní skřínka dvojdvířková s policí Pracovní plochy pro digestoř jednoplášťovou LK1901/ 1200 Objednací číslo Typy pracovních ploch 900001 kyselinoodlná keramická dlažba 9200049 kyselinoodlná keramická dlažba se zvýšeným okrajem vpředu 901024 technická keramika bez zvýšeného okraje 901025 vysokotlaký laminát - bezespárová chemicky odolná kompaktní deska 900306 umělý kámen 900303 postforming 900304 polypropylenová deska 900308 celonerezová deska se zvýšeným okrajempo celém obvodu (AISI 304) 900305 celokeramická deska se zvýšeným okrajem po celém obdovu Objednací číslo Vnější rozměry digestoře ( š x hl x v) mm Vnitřní rozměry digestoře ( š x hl x v) mm 901322 1200 x 900 x 2300 1164 x 800 x 950 Montáž a uvedení do provozu Vyložení pracovního prostoru pro digestoř jednoplášťovou LK1901/1200 Objednací číslo Typ vyložení pracovního prostoru 900310 kyselinoodolná keramická dlažba 901027 vysokotlaký laminát - bezespárová chemicky odolná kompaktní deska 901026 technická keramika 900309 polypropylen 900312 umělý kámen 900314 nerez (AISI 304) Objednací číslo Typ vyložení pracovního prostoru 900294 laboratorní kohout na vodu s dálkovým ovládáním 900295 laboratorní kohout na plyn s dálkovým ovládáním 900297 elektrická zásuvka 230V 9200587 odsávání spodních skříněk pro LK1901/1200 9200584 řídící a bezpečnostní jednotka Basic horizontal dle ČSN EN 14175 Obvyklé další vybavení laboratorní digestoře Vybavení laboratorní digestoře ovládací bezpečnostní jednotkou je požadavkem normy ČSN EN 14175-2. Laboratorní digestoř jednoplášťová LK1901/1200 Standardní vybavení laboratorní digestoře NÁBYTEK NÁBYTEK

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA4Mzk2NQ==