cz_hlavni_katalog_2021

LABOR-KOMPLET s.r.o 8 www.laborkomplet.cz info@laborkomplet.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti LABOR-KOMPLET s.r.o, se sídlem Hlivická 416/24, 181 00, Praha 8, IČO: 25781057, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 69651 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. 1.2. Kupujícím je buď spotřebitel (dále jen „spotřebitel“ nebo „kupující-spotřebitel“), nebo podnikatel (dále jen „podnikatel“ nebo „kupující-podnikatel“). Je-li dále používán pojem kupující, rozumí se jím jak kupující-spotřebitel, tak kupující-podnikatel s výjimkou čl. 7 a čl. 8 těchto obchodních podmínek. 1.3. Spotřebitelem je fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s prodávajícím nebo s ním jinak jedná. 1.4. Podnikatelem se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí každá osoba, která s prodávajícím uzavírá smlouvu nebo s ním jinak jedná v souvislosti s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele. Pro vyloučení pochybností kupující uvedením IČO prohlašuje, že s prodávajícím jedná jako podnikatel. 1.5. Veškeré zboží dodávané prodávajícím je určeno pro laboratorní účely. Kupující tímto ve smyslu ustanovení § 5 občanského zákoníku prohlašuje, že disponuje vhodnými znalostmi a dovednostmi nezbytnými pro práci s nakupovanými předměty a je seznámen se zásadami běžné laboratorní praxe. 1.6. Jakékoliv jiné obchodní podmínky nejsou pro dodavatele závazné, a to ani v případě, že jsou součástí objednávky odběratele. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek. 1.7. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. 1.8. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat bez předchozího oznámení. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 1.9. Obchodní podmínky jsou přístupné na internetových stránkách www.laborkomplet.cz nebo www.laboratorni-potreby.cz . 2. Internetový obchod a uživatelský účet 2.1. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webových stránkách umístěných na internetové adrese www.laborkomplet.cz nebo www.laboratornipotreby.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). 2.2. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu. 2.3. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné. 2.4. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu. 2.5. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu neoprávněným osobám. 2.6. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 2.7. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. 3. Uzavření kupní smlouvy 3.1. Prezentace zboží v katalogu nebo jiných nabídkových materiálech prodávajícího včetně prezentace zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije. 3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně katalogového čísla zboží a uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou po přidání do nákupního košíku uvedeny bez daně z přidané hodnoty. Webové rozhraní obchodu obsahuje informaci o výši manipulačního poplatku a způsobu jeho účtování. K ceně zboží mohou být účtovány náklady na dodání zboží dle čl. 4.2. obchodních podmínek. 3.3. Pro objednání zboží prostřednictvímwebového rozhraní obchodu vyplní kupující objednávkový formulář. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: 3.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), 3.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a 3.3.3. závaznosti těchto obchodních podmínek (dále společně jen jako „e-objednávka“). 3.4. E-objednávka kupujícího je návrhem na uzavření kupní smlouvy (neodvolatelnou nabídkou). Odesláním eshopové objednávky kupující vyjadřuje souhlas s těmito obchodními podmínkami. 3.5. Před odesláním eshopové objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do eshopové objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do E-objednávky. E-objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Údaje uvedené v e-objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající po obdržení eshopové objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v e-objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Toto potvrzení není akceptací nabídky ve smyslu čl. 3.7. obchodních podmínek, prodávající tímto pouze potvrzuje, že e-objednávku kupujícího obdržel. 3.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru eshopové objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení eshopové objednávky. 3.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká přijetím eshopové objednávky (akceptací), přijetí eshopové objednávky zašle prodávající kupujícímu na elektronickou adresu kupujícího. 3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám. 3.9. Prodávající přijímá objednávky od kupujícího-podnikatele i prostřednictvím elektronické pošty, pošty, faxu na adresy uvedené na webové stránce (dále jen „objednávka“) Telefonická nebo ústní objednávka je akceptována pouze ve výjimečných případech. 3.10. Objednávka musí obsahovat řádnou identifikaci kupujícího (obchodní firma, název nebo jméno a příjmení, adresa sídla, místa podnikání, IČO, DIČ), jednoznačné určení zboží zpravidla odkazem na příslušné katalogové číslo zboží, množství objednávaného zboží, způsob dopravy, jméno a kontaktní údaje osoby oprávněné k převzetí zboží, přesné místo dodání. 3.11. Pro objednávku platí čl. 3.4., 3.6. a 3.7. obchodních podmínek obdobně. Prodávající může objednávku přijmout také dodáním objednaného zboží kupujícímu. 4. Cena zboží a platební podmínky 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby: 4.1.1. v hotovosti v provozovně prodávajícího (pouze po předchozí dohodě); 4.1.2. v hotovosti na dobírku; 4.1.3. předem bezhotovostně na účet prodávajícího; 4.1.4. na fakturu se splatností (pouze pro vybrané subjekty při splnění podmínek); 4.1.5. jiným způsobem specifikovaným v kupní smlouvě. 4.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží. Při dodání zboží v hodnotě do 5000,- Kč bez DPH bude kupujícímu účtován poplatek 125,- Kč bez DHP při platbě převodním příkazem, 150 Kč bez DPH při platbě dobírkou. Poplatek zahrnuje náklady spojené s přepravou, manipulací a balením zboží. Při dodávkách rozměrného či těžkého zboží (objemné přístroje apod.), při dodávkách zboží vyžadující speciální režim transportu nebo při dodávkách zboží mimo území České republiky popř. pokud to povaha či množství zboží vyžadují, budou účtovány náklady spojené s dodáním zboží dle dohody prodávajícího s kupujícím. 4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. 4.4. V případě bezhotovostní platby předem je kupní cena splatná do 7 dnů od uzavření kupní smlouvy, není-li uvedeno jinak. 4.5. Faktury vystavené prodávajícím jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení, není-li uvedeno jinak. 4.6. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 4.7. Při nedodržení lhůty splatnosti faktury je prodávající oprávněn účtovat kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do jejího úplného zaplacení. 4.8. Případné slevy z kupní ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, není-li výslovně sjednáno jinak. 4.9. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. 4.10. Kupující není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky proti pohledávce prodávajícího na úhradu kupní ceny. Ceny jsou platné k 1.9.2020 bez DPH. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA4Mzk2NQ==