cz_hlavni_katalog_2021

LABOR-KOMPLET s.r.o www.laborkomplet.cz info@laborkomplet.cz 9 5. Odstoupení od kupní smlouvy 5.1. Kupující-spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit a od kupní smlouvy o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal. 5.2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující-spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. 5.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Odstoupí-li kupující-spotřebitel od kupní smlouvy, nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Náklady spojené s navrácením zboží se rozumí i další náklady prodávajícího spojené s navrácením zboží kupujícím-spotřebitelem. 5.4. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího-spotřebitele do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího-spotřebitele přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím-spotřebitelem již při vrácení zboží či jiným způsobem, pokud s tím kupující-spotřebitel bude souhlasit a nevzniknou mu tím další náklady. 5.5. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal. 5.6. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 5.7. Prodávající je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. 5.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dar, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového daru účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dar. 6. Přeprava a dodání zboží 6.1. Dodací lhůta je odvislá od dostupnosti zboží na skladě, druhu zboží, případně dodací lhůtě dodavatelů nebo výrobců prodávajícího. Dodací lhůta je zpravidla 1-8 týdnů. V případě delší dodací lhůty, která může být i několik měsíců, bude kupující o termínu dodávky informován. Kupující bere na vědomí, že termín dodání zboží je pouze orientační a nemusí odpovídat skutečnému datu dodání zboží. 6.2. Prodávající je oprávněn dodat zboží ve více samostatných dodávkách, kupní cena se hradí za každou z těchto dodávek samostatně, není-li dohodnuto jinak. 6.3. Není-li sjednáno jinak, je místem plnění (dodání) provozovna prodávajícího. Adresa provozovny prodávajícího: LABOR-KOMPLET s.r.o, Mladoboleslavská 419, 277 32 Byšice. 6.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo sjednáno, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 6.5. Součástí dodávky není instalace zboží, není-li sjednáno jinak. 6.6. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně prokazatelným způsobem oznámit přepravci. 7. Práva spotřebitele z vadného plnění a ze záruky 7.1. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího-spotřebitele z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku). Čl. 7.1.-7.11. obchodních podmínek se týkají pouze kupujícího-spotřebitele. 7.2. Prodávající odpovídá spotřebiteli, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá spotřebiteli, že v době, kdy spotřebitel zboží převzal: 7.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, 7.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, 7.2.3. zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, 7.2.4. je zboží v odpovídajícímmnožství, míře nebo hmotnosti a 7.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů. 7.3. Projeví-li se vada v průběhu 6 měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. 7.4. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít zavazuje se prodávající, že věc bude po tuto dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti (záruka). Není-li stanoveno jinak, použijí se pro práva ze záruky a jejich uplatnění ustanovení o uplatnění práv z vadného plnění. 7.5. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží a dále za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou a neodborným nebo nešetrným zacházením se zbožím jakož i užíváním zboží v rozporu s obecně známými zásadami laboratorní praxe. 7.6. Prodávající neodpovídá za vhodnost vybraného zboží k požadovaným účelům, nebyl-li účel výslovně uveden v kupní smlouvě. 7.7. Požádá-li o to spotřebitel, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. 7.8. Práva z vadného plnění se uplatňují u prodávajícího způsobem popsaným v čl. 8.7. a čl. 8.8. obchodních podmínek. Je-li však v potvrzení dle čl. 7.7. obchodních podmínek uvedena jiná osoba určená k opravě, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy. Osoba takto určená k opravě provede opravu ve lhůtě dohodnuté mezi prodávajícím a kupujícím při koupi věci. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 7.9. Nemá-li zboží vlastnosti uvedené v čl. 7.2. obchodních podmínek, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil. 7.10. Prodávající rozhodne o reklamaci do tří pracovních dnů, ve složitých případech do 7 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. 7.11. Je-li reklamace oprávněná, náleží kupujícímu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva, uplatní-li nárok na náhradu těchto nákladů v zákonné lhůtě. 8. Práva podnikatele z vadného plnění a ze záruky 8.1. Čl. 8.1-8.15 obchodních podmínek se týkají pouze kupujícího-podnikatele. 8.2. Prodávající odpovídá za vady zboží, které má zboží v okamžiku přechodu nebezpečí škody na kupujícího, přičemž řádně oznámené vady, za něž je prodávající odpovědný, budou odstraněny způsobem, který prodávající uzná za vhodný a účelný a to zejm. dodáním nového zboží bez vad, odstraněním vady opravou nebo poskytnutím přiměřené slevy z kupní ceny. Ustanovení § 2106 až § 2107 občanského zákoníku se nepoužije. 8.3. Při převzetí zboží je kupující povinen provést kontrolu dodaného zboží a porovnat s údaji na dodacím listu nebo faktuře. Jestliže při kontrole zjistí vady, je povinen tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit prodávajícímu. U zboží dopraveného prodávajícím přímo na místě při předávání dodávky. U poštovních zásilek a zboží dopraveného zásilkovou službou nejpozději do 2 pracovních dnů od převzetí zboží. Pokud tak prodávající neučiní, právo na odstranění vad zaniká. Kupující není oprávněn odmítnout přijetí dodávky ani její část z důvodu chybějícího zboží. Jedná-li se o skrytou vadu, je kupující povinen tuto skutečnost oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do 6 měsíců od převzetí zboží. 8.4. Prodávající neodpovídá za vady vzniklé opotřebením zboží způsobeným jeho obvyklým užíváním, za vady vzniklé nekvalifikovanou obsluhou a neodborným nebo nešetrným zacházením se zbožím jakož i užíváním zboží v rozporu s obecně známými zásadami laboratorní praxe. Ceny jsou platné k 1.9.2020 bez DPH. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA4Mzk2NQ==