cz_hlavni_katalog_2021

LABOR-KOMPLET s.r.o 10 www.laborkomplet.cz info@laborkomplet.cz 8.5. Prodávající neodpovídá za vhodnost vybraného zboží k požadovaným účelům, nebyl-li účel výslovně uveden v kupní smlouvě. 8.6. Poskytuje-li prodávající záruku za jakost k některým druhům zboží, zavazuje se, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Záruční podmínky mohou být uvedeny v záručním listě. Záruční doba může být uvedena na dodacím listu nebo obalu zboží. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží. 8.7. Reklamace musí být vždy uplatněna písemnou formou prostřednictvím elektronické adresy info@laborkomplet.cz . nebo poštou na adresu PROVOZOVNY prodávajícího, s uvedením specifikace reklamovaného zboží, popisu závady, čísla a data objednávky, dodacího listu nebo faktury a jména osoby odpovědné ze strany kupujícího za vyřízení reklamace. 8.8. Kupující je povinen reklamované zboží předat dekontaminované a vyčištěné, pokud možno v originálním obalu nebo v obalu funkčně plně nahrazujícím původní balení. Reklamované zboží musí provázet prohlášení o dekontaminaci, které je k vyžádání u prodávajícího. S reklamovaným zbožím je vždy nutno předat doklad o zakoupení zboží. Místem reklamace je provozovna prodávajícího, není-li stanoveno jinak. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. 8.9. O výsledku reklamace je kupující informován nejpozději do 2 týdnů od převzetí zboží k vyřízení reklamace, v případě nutnosti posouzení vad zboží výrobcem obvykle do 4 týdnů. 8.10. V případě, že je reklamace oprávněná, je prodávající povinen dle své volby vadné zboží vyměnit nebo opravit. 8.11. Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená vada nebo půjde o závadu nespadající do záruky) je kupující povinen uhradit náklady vynaložené na přepravu a prohlídku, případně opravu reklamovaného zboží. 8.12. Záruka se nevztahuje na vady popsané v čl. 8.4 těchto obchodních podmínek. 8.13. Záruční doba počíná běžet od odevzdání věci kupujícímu. Do záruční doby se nezapočítává doba od uplatnění oprávněné reklamace do doby, kdy byl kupující povinen reklamované zboží převzít. 8.14. Záruční podmínky jsou pro prodávajícího závazné pouze v případě, že kupující není v prodlení se zaplacením kupní ceny. 8.15. Odpovědnost prodávajícího za újmu prokazatelně způsobenou dodaným zbožím je omezena do výše částky rovnající se uhrazené kupní ceně za toto zboží. Kupující s tímto omezením náhrady újmy výslovně souhlasí. 9. Ochrana osobních dat zákazníků 9.1. Společnost LABOR-KOMPLET s.r.o. prohlašuje, že zpracování osobních údajů probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a v souladu s Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 známým jako GDPR (v textu dále jako Nařízení). 9.2. Zpracování osobních údajů u služeb www.laboratorni-potreby.cz – e-shop je zákonné a probíhá na základě právního důvodu z titulu plnění smlouvy. Tím je zaručena zákonnost zpracování osobních údajů. Pro tento účel zpracování nepotřebujeme souhlas subjektu údajů. Osobní údaje jsou zpracovány v tomto rozsahu: Jméno a příjmení Adresa Telefon E-mailová adresa 9.3. Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání služby. Po skončení toho zákonného důvodu jsou údaje na uživatelském účtu anonymizovány. Výjimkou je pouze případ, kdy má pro další zpracování osobních údajů společnost Labor-Komplet s.r.o. oprávněný zájem. 9.4. Osobní údaje neposkytujeme žádným třetím subjektům. Výjimkou jsou pouze situace, kdy je předání osobních údajů nutné pro plnění smlouvy. 9.5. Kromě zmíněných osobních údajů zpracováváme provozní a lokalizační záznamy, a to na základě zákonného důvodu plnění právních povinností, které nám ukládá § 97 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích). 10. Ukládání cookies 10.1. Použitím webového rozhraní obchodu souhlasí kupující s ukládáním souborů cookies na zařízení použité k přístupu k tomuto rozhraní. 11. Závěrečná ustanovení 11.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, sjednávají smluvní strany, že vztah se řídí českým právem. V případě sporů vzniklých v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek je dána místní příslušnost obecného soudu podle sídla prodávajícího. 11.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. 11.3. Mimosoudní vyřizování stížností kupujících-spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@laborkomplet.cz . Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího. Se stížností se lze obrátit i na příslušný orgán dohledu nebo státního dozoru. 11.4. Kontaktní údaje prodávajícího: Mladoboleslavská 419, Byšice, 277 32, adresa elektronické pošty: info@laborkomplet.cz , telefon: +420 233 556 106 nebo +420 233 541 066. 11.5. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 25.5.2018 a nahrazují v plném rozsahu veškeré dřívější obchodní podmínky prodávajícího. Ceny jsou platné k 1.9.2020 bez DPH. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

RkJQdWJsaXNoZXIy MTA4Mzk2NQ==